Oreneta Cuablanca

Delichon urbicum

14 cm

28 cm

preocupació menor

dins de nuclis urbans

insectes

molt comú

Tradicionalment es considera una espècie que porta bona sort a la casa on s’estableix. Arriba a ingerir uns 2.500 mosquits al dia (5-6 grams). Originàriament feia el niu incrustat a les parets de pedra, ara els nius solen ser sota teulada, dins els nuclis urbans, amb una obertura petita i en colònies. Cadascuna de les espècies d’oreneta que podem trobar a Catalunya construeix el niu d’una forma diferent.